معرفی توانمندی‌های سامانه هوشمند مدیریت و نظارت تصویری آماندا

بازدید: 145

سامانه هوشمند مدیریت و نظارت تصاویر آماندا

ﭘﺎﯾﺶ، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل مکان‌ها، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ فضای سازمانی دارد. اﻣﺮوزه ﺳﻌﯽ می‌شود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ نرم‌افزار و سخت‌افزاری ﺑﻪ حداکثر کارایی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. علی‌رغم پیشرفت‌ها و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، متأسفانه ﭘﺎﯾﺶ، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل مکان‌ها و محدوده‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﮐﺜﺮ سازمان‌ها ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم می‌گیرد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، با اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎﻧﺪا را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و از قابلیت‌های بی‌نظیر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌نماید.

  اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای نخستین‌بار در اﯾﺮان و بر اساس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و می‌تواند ﺑﺪون کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ مجموعه‌ای ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ به دوربین‌های مداربسته ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و آﻣﺎده ﺑﮑﺎر ﺷﻮد. در اداﻣﻪ، قابلیت‌های ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ می‌شود. ﻫﻤﭽﻨین اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن قابلیت‌های ﺟﺪﯾﺪ بر اساس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮاﺳﺖ از سایت‌های ﺧﺎرج از محدوده ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دورافتاده و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮزﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮ به طور ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم وﺟﻮد ﻧﺪارد. از این رو، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ سیستم‌هایی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮدازان ﻓﺮاﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎ، ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎﻧﺪا را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و از قابلیت‌های بی‌نظیر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌نماید؛ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا دو ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن می‌آورد:

 • اﻣﮑﺎن شخصی‌سازی - سفارشی‌سازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ نیازمندی‌های ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از:
  - ﻋﺪم ﻧﺸﺖ - ﺳﺮﻗﺖ اطلاعات از ﺟﻤﻠﻪ اطلاعات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوربین‌ها و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
  - ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪاﻓﺰار
  - ﻋﺪم وﺟﻮد بمب‌های ﺳﺎﻋﺘﯽ
 • مزایای سامانه آماندا:

  ■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

  ■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

  ■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

  ■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

  ■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

  ■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

  ■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

  ■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

  ■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

  ■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

  ■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

  ■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

  ■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

  ■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

  ■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

  ■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

  ■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

  ■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

  ■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

  ■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

  ■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

  ■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

  ■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

  کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

برای دریافت کاتالوگ معرفی نرم افزار آماندا کلیک کنید.

بازخوردها