سیستم تشخیص شئ

بازدید: 111

ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ حریم‌های ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شاخصه‌های ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ. در راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از دستگاه‌های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ حسگرهای ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﺪا، دﻣﺎ و ﻟﺮزش اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. اﯾﻦ راﻫﮑﺎر علاوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ هزینه‌های ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، از دﻗﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. در روش‌های ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرن، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ رخ داده در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ می‌کند. اﻣﺎ از آنجایی که اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ منشأ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ، ﻋﺒﻮر ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺖ، و...) ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺪار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ می‌شود ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﮐﺎذب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ سامانه‌ها ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ به‌کارگیری آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﯿﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺳﭙﺲ بر اساس ﻧﻮع شئ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﺶ از 50 ﻧﻮع شئ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن، ﭼﻬﺎرﭘﺎ، ﭘﺮﻧﺪه، وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، و... را دارد و می‌تواند ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز، اﺷﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.

در ﺷﮑﻞ فوق، نمونه‌ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوربین‌های ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها