تشخیص اسلحه

بازدید: 95

ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻓﺮاد در مکان‌های ﺣﺴـﺎس اسلحه‌ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣوضوع ﺑﺴــﯿﺎر مهمی اﺳﺖ و می‌تواند نشانه‌ای از وجود ﺗﻬﺪﯾﺪ امنیتی ﺑﺎﺷﺪ؛ بنابراین، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آگاهی ﺗﯿﻢ امنیتی در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ رخ‌داده ﺑسیار ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ در ﯾﮏ موقعیت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺣﺘﻤال، زمان ﺣﯿﺎتی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺠﺎت ﺟﺎن انسان‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ و جلوگیری از ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ بعدی اﺳﺖ.
آﻣﺎﻧﺪا دارای ﯾﮏ ﻣﺎژول اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﺮای ﺑﺮرسی و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﻠﺤﻪ در صحنه‌های ﺷﻠوغ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ فرایند ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫوش مصنوعی اﻧﺠﺎم می‌گیرد به‌طوری که ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ انواع اسلحه‌های ﻣﺘﺪاول را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ویدئویی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﺎﻧﺪا در ﺗﺸﺨﯿﺺ انواع ﻣﺨﺘﻠﻒ اسلحه در موقعیت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧشان می‌دهد.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

 

بازخوردها