تشخیص دود و آتش

بازدید: 94

ﯾﮑﯽ از مهمترین دغدغه‌های ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن (HSE)، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع آتش‌سوزی اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از حسگرهای ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ و دود، راﻫﮑﺎری ﻣﺮﺳﻮم در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آتش‌سوزی اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع حسگرها ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ آتش‌سوزی اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻮع حسگرها ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ تجزیه و تحلیل ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش مصنوعی‌اش، می‌تواند وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دود (ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﯿﺎه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی) و ﺷﻌﻠﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دوربین‌ها را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎ اعلام ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم، ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آتش‌سوزی و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ زیر، نمونه‌ای از ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دود و شعله‌های آﺗﺶ، ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دود و آﺗﺶ

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها