دوربین های تحت شبکه IP Camera 

 رکـوردر های تحت شبکه Network Video Recorder

 سوییچ های شبکه  Network Switches

تجهیزات جانبی شبکه و فیبر نوری  Network and Fiber Optic Equipment 

 رک های شبکه Network Racks