تشخیص پلاک

بازدید: 83

اطمینان از ﻋﺪم ورود خودروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃق حساس، یکی از معضلات اصلی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ تعداد و تنوع خودروهای در ﺣﺎل ﺗﺮدد در محوطه زﯾﺎد شود، ﺗﺸــﺨﯿﺺ خودروهای ﻣﺠﺎز از ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز توسط ﻧﯿﺮوﻫﺎی حراستی بسیار دشوار و در ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ می‌شود. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ زمانی ﭘﺮرﻧﮓ می‌شود ﮐﻪ اﻣﮑﺎن فنس‌کشی ﺣﺮﯾﻢ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﺮای جلوگیری از ورود ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز خودروها، وجود ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


 

ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ مشکل، توانایی پلاک خوانی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ تعریف خودروهای ﻣﺠﺎز، خودروهای ﻧﺎﺷﻨﺎس توسط ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم ﺻﺎدر خواهد ﺷﺪ.


 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا در ﭘﻼﮐﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ

تصاوﯾﺮ فوق نمونه‌ای از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗشخیص پلاک و پلاک خوانی خودروها را ﺗﺤﺖ زواﯾﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻨﺎﯾﯽ نشان می‌دهد.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها