تشخیص کلاه ایمنی

بازدید: 105

علی‌رغم بازرسی‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل سال‌ها ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در سایت‌های ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰ خطرناک‌ترین محیط‌های ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از دلایل اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر می‌رود. ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﮐﺎر ۴۵ساله ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 1 در 200 ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دلایل آتش‌سوزی، ﺳﻘﻮط و اﺻﺎﺑﺖ اﺟﺴﺎم، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﺑﯿﻦ اﺟﺴﺎم و... ، از دﺳﺖ می‌دهد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ کلاه اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ کلاه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ را بلافاصله ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺻﺎدر می‌کند.
 در ﺷﮑﻞ زیر نمونه‌ای از دﻗﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ کلاه (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ) و ﺑﺪون کلاه (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

نمونه‌ای از ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ نه ﻧﺪاﺷﺘﻦ کلاه اﯾﻤﻨﯽ

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها