سامانه هوشمند مدیریت و نظارت تصویری آماندا

ﭘﺎﯾﺶ، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل مکان‌ها، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ فضای سازمانی دارد. اﻣﺮوزه ﺳﻌﯽ می‌شود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ نرم‌افزار و سخت‌افزاری ﺑﻪ حداکثر کارایی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، با اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎﻧﺪا را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و از قابلیت‌های بی‌نظیری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌نماید.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و بر اساس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و می‌تواند ﺑﺪون کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ به دوربین‌های مداربسته ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و آﻣﺎده ﺑﮑﺎر ﺷﻮد. در اداﻣﻪ، قابلیت‌های ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ می‌شود. ﻫﻤﭽﻨین اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن قابلیت‌های ﺟﺪﯾﺪ بر اساس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.

مدیریت ضبط و پخش تصاویر VMS

اوﻟﯿﻦ و مهمترینﮔﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ به‌راحتی دوربین‌های ﻣﺘﻌﺪد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺿﺒﻂ و در ﻣﻮاﻗﻊ موردنیاز ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دوربین‌ها در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺰا، اﻣﮑﺎن رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ دوربین‌ها رویﻧﻘﺸﻪ، اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از راه دور، از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﻤﺎر می‌رود.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تشخیص هویت از چهره

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ از روی ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری نوظهور اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ انسان‌ها از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه اﻧﺠﺎم می‌گیرد. اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ به‌کارگیری آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، فرایند ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ فوق‌العاده، امکان‌پذیر اﺳﺖ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشخیص پلاک

اطمینان از ﻋﺪم ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس، ﯾﮑﯽ از معضلات اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ. زمانی که ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮﻃﻪ زﯾﺎد ﺷﻮد، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﺎز از ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و در ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ می‌شود. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ پلاک خوانی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشخیص دود و آتش

ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین دغدغه‌های ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن (HSE)، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع آتش‌سوزی اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از حسگرهای ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ و دود، راﻫﮑﺎری ﻣﺮﺳﻮم در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آتش‌سوزی اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع حسگرها ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ آتش‌سوزی اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻮع حسگرها ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشخیص انسان

ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ حریم‌های ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شاخصه‌های ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ. در راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از دستگاه‌های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ حسگرهای ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﺪا، دﻣﺎ و ﻟﺮزش اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. اﯾﻦ راﻫﮑﺎر علاوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ هزینه‌های ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات موردنیاز، از دﻗﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. در روش‌های ﻣﺪرن، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ موردتوجه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

تشخیص اسلحه

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻓﺮاد در مکان‌های ﺣﺴﺎس اسلحه‌ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣوضوع ﺑﺴﯿﺎر مهمی اﺳﺖ و می‌تواند نشانه‌ای از وجود ﺗﻬﺪﯾﺪ امنیتی ﺑﺎﺷﺪ؛ بنابراین، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آگاهی ﺗﯿﻢ امنیتی برای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ رخ‌داده، ﺑسیار ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺠﺎت ﺟﺎن انسان‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ و جلوگیری از ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشخیص پهپاد

در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻤﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ قابل‌توجهی داﺷﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﺮای تیم‌های ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد، ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻬﭙﺎد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ کلاه اﯾﻤﻨﯽ

 علی‌رغم بازرسی‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل سال‌ها ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است؛ ولی هنوز میزان حوادث و خسارات جانی ناشی از عدم استفاده از کلاه ایمنی بالاست.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا با هدف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ کلاه اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ که کلاه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ را بلافاصله ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺻﺎدر می‌کند.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سیستم تشخیص شئ

ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ حریم‌های ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شاخصه‌های ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ. در راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از دستگاه‌های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﻗﺎدر است ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﯿﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺳﭙﺲ بر اساس ﻧﻮع شئ، واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشخیص حرکت و حالات بدنی

رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻓﺮاد در مکان‌های ﺧﺎص (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه، ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﺘﺮو، و...) اطلاعات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی به همراه دارد. به عنوان مثال، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ می‌تواند ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد. در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و کارکنان در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﮔﺰارش می‌شود.  

تشخیص تجمع و شمارش افراد

با همه گیر شدن بیماری کووید-19 در جهان، بسیاری از مشاغل در مدت زمانی طولانی متوقف شدند و یا حتی برخی به‌صورت همیشگی از رونق افتادند. پس از مدتی، دولت‌ها تصمیم به شروع کسب و کارها گرفتند که این اقدام با رعایت بیشتر مردم در خصوص استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی انجام شد. سامانه تشخیص تجمع و شمارش افراد، یکی از ابزارهایی است که صاحبان مشاغل را در مدیریت و کنترل محیط‌ها به‌منظور پروتکل‌های بهداشتی یاری می‌سازد. 

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 


اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای نخستین‌بار در اﯾﺮان و بر اساس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و می‌تواند ﺑﺪون کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ مجموعه‌ای ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دوربین‌های ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و آمادهٔ ﺑﮑﺎر ﺷﻮد. در اداﻣﻪ، قابلیت‌های ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ می‌شود. همچنان که اﺷﺎره ﺷﺪ، اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن قابلیت‌های ﺟﺪﯾﺪ بر اساس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.

برای برگزاری جلسه نمایش و معرفی نرم‌افزار در محل شرکت با ما تماس بگیرید.

تلفن: 02176701549 - 02176701562