تشخیص حرکت و حالات بدنی

بازدید: 122
رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻓﺮاد در مکان‌های ﺧﺎص (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه، ﺑﺎﻧﮏ، مترو و...) اطلاعات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی به همراه دارد. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ می‌تواند ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد. ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی به طور ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﭼﺎر آﺳﯿﺒﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ) ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. از این رو، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اعلام ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، می‌تواند از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، می‌تواند ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و بر اساس اﯾﻦ اطلاعات، ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺳﻨﺠﯿﺪ.
ﺷﮑﻞ فوق ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻓﺮاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و کارکنان در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﮔﺰارش می‌شود. ﺷﮑﻞ بالا نمونه‌هایی از وضعیت‌های ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا را ﻧﺸﺎن می‌دهد.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

 

بازخوردها