تشخیص هویت از چهره

بازدید: 114

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ از روی ﭼﻬﺮه تقریباً ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری نوظهور اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ انسان‌ها از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه اﻧﺠﺎم می‌گیرد. از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری معمولاً ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎ به‌کارگیری آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، فرایند ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ فوق‌العاده (ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ و حالت‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻬﺮه)، امکان‌پذیر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از چهره‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ را به‌صورت هم‌زمان ﮐﺸﻒ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ بنابراین، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ فهرستی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس، اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ می‌شود ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ تجاوز اشخاص ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ حریم‌های ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد از روی ﭼﻬﺮه

نمونه‌ای از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺷﮑﻞ فوق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از چهره‌های ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ جمع‌آوری و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش داده شده‌اند. ﺳﭙﺲ، ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ هم‌زمان چهره‌ها، ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺣﺪ اﯾﺠﺎد و به‌عنوان ورودی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داده ﺷﺪ. همچنان که ملاحظه می‌شود، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﺨﺎص را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن (ﮔﺮﯾﻢ، ﮐﻬﻮﻟﺖ، زاوﯾﻪ ﺳﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺷﻨﺎﯾﯽ)، بادقت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها