تشخیص پهپاد

بازدید: 92

در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻤﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رادارﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر مؤثر اﺳﺖ، اﻣﺎ متأسفانه اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر گران‌قیمت ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﭘﺮوازی در اﯾﻦ ﻧﻮع اﺷﯿﺎ ﭘﺮﻧﺪه، اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ به‌وسیله رادار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ. از این رو، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﭘﺮﻧﺪه مخصوصاً در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ زﯾﺎد، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﺮای تیم‌های ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ طور یکه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮدش ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دوربین‌ها را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻬﭙﺎد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

این تصویر نمونه‌ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻮاع ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارﺗﻔﺎع ﭘﺮوازی ﻣﺘﻨﻮع را نشان می‌دهد.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

بازخوردها