مدیریت ضبط و پخش تصاویر VMS

بازدید: 113

مدیریت ضبط و پخش تصاویر دوربین‌ها VMS

 اوﻟﯿﻦ و مهمترین ﮔﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ در سامانه‌های ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ به‌راحتی دوربین‌هایی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﺋﻮ ﺿﺒﻂ و در ﻣﻮاﻗﻊ موردنیاز ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دوربین‌ها در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی مجزا (Video Wall)، اﻣﮑﺎن رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ دوربین‌ها روی ﻧﻘﺸﻪ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮ وب ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از راه دور، از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﭼﻨﯿﻦ سامانه‌هایی ﺑﺸﻤﺎر می‌رود.
ﻣﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ قابلیت‌ها را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎﻧﺪا پیاده‌سازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﯾﻢ. طور یکه، ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ سامانه‌هایی، به‌راحتی و ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در جزئیات ﭘﯿﭽﯿﺪه سامانه‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ، می‌تواند از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ VMS ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوربین‌ها، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﭘﺨﺶ ویدئوهای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺸﻪ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ دوربین‌ها روی ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری دوربین‌ها از روی ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻨﻮع، اتصال به سرور و مشاهده آنلاین تصاویر از راه دور، و... استفاده نماید.

  • مزایای سامانه آماندا:

■ قابل اجرا بر روی سیستم عامل‌های ویندوزی و لینوکسی

■ تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی به سامانه و دوربین‌ها

■ بیش از 2000 هزار لايسنس عملياتى در سازمان هاى سراسركشور

■ کنترل پیشرفته و آسان باقابلیت زمان‌بندی و گزارش‌گیری حرفە ای

■ پشتیبانی از Multi Streaming (تا 3 استريم)

■ پشتیبانی از API جهت اتصال به سیستم‌های Third Party

■ پشتیبانی از کلیە پروتکل‌های فشردەسازی از جملە H٢۶۴ و H265

■ پشتیبانی از کلیه پروتکل‌های رمزنگاری از جمله SHA128

■ پشتیبانی از استاندارد بین‌المللی ONVIF و عدم محدودیت در برندهای مختلف دوربین مداربسته

■ کنترل (Pan, Tilt,Zoom) PTZ  

■ پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره‌سازی SAN ،NAS و DAS

■ سیستم بازبینی و مرور تصاویر ضبط شده با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری با رسم گراف وقایع

■ سیستم گزارش‌گیری وقایع به‌صورت PDF

■ سیستم پایش هوشمند وضعیت سلامت دوربین‌ها

■ سیستم مدیریت هوشمند نقشه و چیدمان محیطی

■ سیستم مدیریت و کنترل پیشرفته رویداد

■ پشتیبانی از ویدئو وال بدون نیاز به سخت‌افزار جانبی

■ پشتیبانی از ویژگی ضبط و پیمایش هم‌زمان

■ قابلیت ایجاد فنس مجازی در میدان دید دوربین

■ اعلام هشدار و ارتباط با سیستم مدیریت رخدادها

■ اتصال و برقراری ارتباط با تمامی تجهیزات آدرس‌پذیر

■ امکان فعال کردن توان پردازشی GPU برای واکشی و یا پردازش تصویر

کارشناسان ما در ساعات اداری پاسخ‌گوی سؤالات شما هستند. برای هر چالشی راهکاری وجود دارد.

تلفن: 02176701549 - 02176701562

 

بازخوردها